Formalności związane z zawarciem małżeństwa konkordatowego

Ślub konkordatowy ma jednocześnie skutki cywilne i kościelne.
Ślub może być zawierany w parafii narzeczonego lub narzeczonej. W Polsce przyjęty jest zwyczaj zawierania ślubu w parafii narzeczonej. (Parafię określa się co do stanu faktycznego mieszkania)
Po zgłoszeniu się do kancelarii parafialnej – nie później niż 3 miesiące przed ślubem – (w parafii narzeczonego/narzeczonej) należy:

  1. Ustalić datę ślubu.
  2. Stwierdzić fakt – datę i miejsce –  chrztu i bierzmowania narzeczonych. W przypadku chrztu w innej parafii należy uzyskać świadectwo chrztu (nie może być starszy niż 3 m.-cy), na dokumencie tym widnieje również adnotacja o bierzmowaniu
  3. Posiadać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach  przedmałżeńskich. Miejsce (parafia) odbycia nauk jest dowolne.
  4. Pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego  zaświadczenie o prawie do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego ( ważne 6 miesięcy do daty ślubu) . Zaświadczenie zostanie wydane po złożeniu przez narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa według prawa świeckiego i złożeniu oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa.

Po zgromadzeniu przez narzeczonych w/w dokumentów należy umówić się (w terminie ok. 3 m.-ca od daty ślubu) z księdzem na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych i przedstawić zgromadzone dokumenty. Ostatnią formalnością będzie przystąpienie przez narzeczonych do dwóch spowiedzi przedślubnych.

Uwagi

Jeśli ceremonii zaślubin ma przewodniczyć ksiądz, który nie pracuje w parafii (z rodziny lub znajomy), należy podać jego imię i nazwisko w celu wydania mu zgody („delegacji”) przez miejscowego proboszcza.
Jeśli  ślub ma być zawierany w parafii innej niż parafie narzeczonego/narzeczonej należy poprosić swego proboszcza o zgodę na taki ślub. Proboszcz wyda wtedy dokument zwany licencją.
Wszystkie formalności przedślubne można przeprowadzić wówczas w swojej parafii, bądź w parafii zawierania ślubu.

Jeśli narzeczeni są już związani ślubem cywilnym muszą, oprócz formalności wymienionych w punkcie 2 i 3, przynieść z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu ślubu.

Warto dużo wcześniej omówić z proboszczem wszelkie kwestie związane z przebiegiem ceremonii zaślubin (np. organista, czytania liturgiczne, oprawa liturgiczna, itd.).

Dane świadków: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania.

Parafia Matki Bożej Pocieszenia Kawnice 4; 62-590 Golina

Numery kont bankowych:
BGŻ PNB PARIBAS:  25 1600 1462 1834 6984 4000 0001

Bank Spółdzielczy w Koninie: 83 8530 0000 0700 7000 2000 0010