kawnice.pl

kawnice.pl

Oaza

Marzec 13th, 2011 Kategoria: Oaza Autor: admin

Ruch Światło- Życie, znany jako Oaza, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi on ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników oraz rodziny, które stanowią „gałąź” Oazy, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią formację dla każdej z tych grup Ruch Światło- Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła. Cel ruchu jest właśnie osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Ewangelizacja- katechumenat- diakonia- to trzy etapy drogi formacyjnej oazy.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator generalny Ruchu Światło- Życie. Na szczeblu diecezji,parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy diecezjalni, parafialnii. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii.

Jedną z podstawowych metod realizacji programu formacyjnego Ruchu Światło- Życie jest mała grupa formacyjna. W naszej parafii małe grupy formacyjne mogą funkcjonować poprzez cosobotnie spotkania, które rozpoczynają się o godzinie 10.00 w dawnej organistówce obok kościoła. Na cotygodniowych spotkaniach można formować się poprzez wspólną modlitwę, śpiew, relacje miedzyosobowe. We wspólne przeżywanie wiary wprowadza się też czytanie Pisma Świętego, czyli słuchanie tego, co mówi do nas Bóg. Słowo Boże stanowi „światło”, które należy wprowadzać we własne życie. Oaza stara się też aktywnie uczestniczyć w życiu parafii: w trzecią niedzielę każdego miesiąca o godzinie 10.00 animuje mszę świętą. Poprzez wspólny śpiew i modlitwę chce służyć nie tylko sobie, ale również całej wspólnocie parafialnej. Spotyka się również z innymi wspólnotami oazowymi z różnych parafii na Dniach Wspólnoty, a w wakacje wyjeżdża na rekolekcje wakacyjne, które są zwieńczeniem całorocznej pracy formacyjnej.

Jeżeli jesteś zmęczony, straciłeś radość z życia, poszukujesz Boga to znak, że potrzeba Ci więcej RUCHU! Do oazy nie trzeba się zapisywać. Wystarczy przyjść w sobotę o godzinie 10.00 do oranistówki przy kościele i wykazać odrobinę chęci :  )

Żywy Różaniec

Kwiecień 15th, 2009 Kategoria: Żywy Różaniec Autor: admin

„Odmawiajcie Różaniec” – z taką prośbą Matka Boża zwraca się do wiernych objawiając się w Lourdes, Fatimie i wielu innych miejscach. Tą prośbę Matki Bożej podejmują członkowie „Żywego Różańca”, którzy codziennie biorą różaniec do ręki, aby rozważać swoją tajemnicę różańcową.

rozaniec Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.
Żywy różaniec – dziś tak popularny – założyła sługa boża Paulina Maria Jaricot, w Lyonie 1926 roku. Zatwierdził go papież Grzegorz XVI w 1832 roku. Licząc się z sytuacją współczesnego człowieka, że jest on wieczne zagoniony i zapracowany, wpadła założycielka na pomysł, aby zobowiązać członków do odmawiania jednej tylko dziesiątki różańca każdego dnia. Na to stać każdego, nawet najbardziej zajętego pracą chrześcijanina. Obecnie do żywego różańca należą miliony osób w Polsce i na świecie.
Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.
Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.
Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

W parafii św. Matki Bożej Pocieszenia  istniało Bractwo Różańcowe, dziś zwane Żywym Różańcem. Tradycja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Każdy odmawia swoją wyznaczoną dziesiątkę Różańca i w ten sposób wszyscy ofiarują Maryi codziennie cały Różaniec. Zmiana Tajemnic żywego Różańca w naszej Parafii jest w  I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00.
Obecnie grupa tworzy 10 Róż Różańcowych, w sumie 200 osób. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Stanisław Kanafa SDB.

Róże Różańca Świetego:

 1. Kawnice – Róża  Matki Kościoła
 2. Kawnice – Róża Matki Bożej Pocieszenia
 3. Kawnice – Róża Różańca Świętego
 4. Węglew – Róża Królowej Rodzin
 5. Węglew Kolonia – Róża Ucieczka Grzeszników
 6. Węglew – Róża Wspomożenie Wiernych
 7. Rosocha – Róża Świętej Bożej Rodzicielki
 8. Węglewskie Holendry – Róża Niepokalanego Poczęcia NMP
 9. Kraśnica – Róża Wniebowzięcia NMP
 10. Głodowo – Róża Matki Bożej Szkaplerznej

Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Różaniec wielkim skarbem, który powinniśmy na nowo odkryć. Jest modlitwą pokoju, dającą współczesnemu człowiekowi możliwość kontemplacji Chrystusa. Modlitwa różańcowa jest nieocenionym skarbem dla parafii i siłą jej duchowego bogactwa.

Serdecznie zapraszamy parafian, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło modlitwy, tworząc nowe Róże Żywego Różańca.

Parafialna Rada Ekonomiczna

Kwiecień 15th, 2009 Kategoria: Rada Ekonomiczna Autor: admin

Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest troska o dobra materialne, które umożliwiałyby Kościołowi realizację jego misji oraz wspieranie proboszcza w tym wszystkim, co dotyczy administracji dobrami parafialnymi: nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi.

Radę zwołuje proboszcz kilka razy w roku. Wyraża ona swoją opinię odnośnie podejmowanych inwestycji i troszczy się o zebranie środków płatniczych na ich realizację. Podpowiada sposoby ich pozyskania, takie jak: zbiórki domowe, składki w drugą niedzielę miesiąca, zbieranie ofiar indywidualnych, pozyskiwanie sponsorów itp.

Parafialna Rada Ekonomiczna w swoim działaniu kieruje się Statutem zatwierdzonym w dniu 8 grudnia 2000 r. przez ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.

Obecny skład Rady Duszpasterskiej Parafii Matki Bożej Pocieszenia został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa na okres sześciu lat od 2007 do 2013.

Skład osobowy Parafialnej Rady Ekonomicznej:

 1. Ks. Proboszcz – przewodniczący
 2. Witkowski Edward        Kraśnica
 3. Kacprowicz Tomasz        Kawnice
 4. Kuszyński Dariusz        Kawnice

Parafialna Rada Duszpasterska

Kwiecień 15th, 2009 Kategoria: Rada Duszpasterska Autor: admin

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi organ doradczy proboszcza i jest miejscem aktywnego, współodpowiedzialnego zaangażowania świeckich w posłannictwo zbawcze Kościoła.

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza
i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych   wiernych, zespołów   parafialnych i grup apostolskich.

W wielu sprawach posiada ona jedynie głos doradczy i kieruje się zasadami określonymi w statucie, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego  w dniu 8 grudnia 2000 r.
. W myśl tego statutu Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

 • z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady,
 • wikariusze,
 • delegaci parafialnych grup apostolskich,
 • z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.
Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich.
On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. Rada zbiera się na posiedzeniach roboczych kilka razy w roku i omawia Roczny Program Duszpasterski oraz aktualne problemy parafii związane z duszpasterstwem dzieci, młodzieży i dorosłych. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który przechowywany jest w aktach parafialnych.

Obecny skład Rady Duszpasterskiej Parafii Matki Bożej Pocieszenia został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa na okres trzech lat od 2007 do 2010.
W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą:
Przewodniczący –  Ks. Zygmunt Grochowiak  Proboszcz Parafii

 1. Szczepaniak Stefan        Kraśnica
 2. Aniszewski Henryk         Węglew
 3. Górny Sławomir        Rosocha
 4. Stefanowski Tomasz     Myśliborskie Holendry
 5. Kupczyk Józef         Zarzyn
 6. Maciejewski              Kolonia Golina
 7. Pogorzelski Zygfryd     Kawnice
 8. Samulski Józef         Kolno
 9. Flaszyńska Halina        Węglew
 10. Łechtański Grzegorz        Węglew
 11. Podlasiński Wiesław     Kolonia Kawnice
 12. Duszyński Stefan         Głodowo
 13. Ligocki Zdzisław         Kolonia Rosocha .
 14. Kędzierski Tadeusz       Bielawy
 15. Kowalski Karol           Węglewskie Holendry
 16. Witkowski Edward         Kolonia Kraśnica
 17. Kuszyński Dariusz        Kawnice
 18. Janas Hieronim        Kawnice
 19. Durlak    Dorota          Węglew
 20. Jasińska Iwona        Kawnice
 21. Kacprowicz Tomasz          Kawnice
 22. Burdziński Włodzimierz     Węglew

Grupa charytatywna

Kwiecień 15th, 2009 Kategoria: Grupa charytatywna Autor: admin

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”

(Mt 25,40)

Grupa charytatywna to ludzie którzy starają się robić coś pożytecznego dla bliźniego. Grupa charytatywna przy parafii  Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach  istnieje od wielu lat. Obecnie w skład zespołu wchodzi siedem osób. Opiekunem grupy jest Ks. Stanisław Kanafa SDB. Grupa charytatywna zajmuje się wydawaniem odzieży i produktów żywnościowych otrzymywanych od parafian dla rodzin najbiedniejszych z naszej parafii. Na święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne wydawane są paczki żywnościowe i słodycze dla dzieci z rodzin najbiedniejszych. Paczki świąteczne otrzymuje 50 najbiedniejszych rodzin.

Parafialna Grupa Charytatywna uczestniczy również w ogólnokrajowych akcjach pomocy poszkodowanym w klęskach żywiołowych.
Spotkania grupy odbywają się raz w  miesiącu po Mszy św. wieczornej.

 • Menu

  • Aktualności
  • Archiwum
  • Kolęda
  • św. Dominik Savio
 • Msze św. / Odpusty

  NIEDZIELA
  8:00,10:00,12:00 i 18:00

  DNI POWSZEDNIE
  7:30 i 18:00

  ODPUSTY
  1. MB Pocieszycielki Strapionych - główny odpust w niedzielę po 28 sierpnia

  2. MB Nieustającej Pomocy - w niedzielę po 27 czerwca